คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
fscisphศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว
e-mail: fscisph@ku.ac.th
โทร. 0 2-562-5555 ต่อ 1111, 1199
 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
fscinos

รศ. นงนุช  สุขวารี
e-mail:
fscinos@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555 ต่อ 3901

fscitpa

ผศ. ดร.ธีราพร  อนันตะเศรษฐกูล
e-mail: fscitpa@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555 ต่อ 3203

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
fscinws

รศ. ดร.นวลวรรณ  สุนทรภิษัช
e-mail: fscinws@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555 ต่อ 3735

fscistb

รศ. ดร.สุธี บุญช่วย
e-mail: fscistb@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555 ต่อ 1118, 1188

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
และกิจการพิเศษ
fsciopc

รศ. ดร.อรพินท์  เจียรถาวร
e-mail: fsciopc@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555 ต่อ 1114, 1144

fscipam

ผศ. อุมาพร ศิรธรานนท์
e-mail:
fscipam@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555 ต่อ …………..

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
fsciamu

ผศ. ดร.อำไพ  ทองธีรภาพ
e-mail:
fsciamu@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555 ต่อ …………..

fscipnsk

ผศ. ดร.พัชรีนารถ  ทรัพยอาภากร
e-mail: fscipnsk@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555 ต่อ …………

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
และกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
fscicpt

ดร.ชุรภา  ธีรภัทรสกุล
e-mail: fscicpt@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555 ต่อ …………

fscipok

ผศ. พบสิทธิ์ กมลเวชช
e-mail:
fscipok@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555 ต่อ …………..

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กายภาพและความปลอดภัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
fscimtm

รศ. ดร. มนตรี มาลีวงศ์
e-mail:
fscimtm@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555 ต่อ …………..

fsciwasu

ผศ. ดร. วันวิสา  สุดประเสริฐ
e-mail:
fsciwasu @ku.ac.th
โทร. 02-562-5555 ต่อ …………..