หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
roamsuk

คุณรวมสุข  สุขมาก
e-mail: fscirus@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555 ต่อ 1119, 1100