ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวสกุลรัตน์ สมสันติสุข บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวสกุลรัตน์ สมสันติสุข นิสิตในความดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย พรบันลือลาภ ภาควิชาชีวเคมี

เป็นนิสิตบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ๓.๙๑