ประวัติคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2486 มีภาระงานในการผลิตนักเกษตร นักประมง นักวนศาสตร์ และนักสหกรณ์ ในการนี้ มีการจัดตั้งแผนกวิชาต่างๆ ขึ้นเพื่อการสอนวิชาในคณะต่างๆ ให้ได้ผลดี มีหลากแผนกวิชาทางวิทยาศาสตร์ ที่สังกัดอยู่ในคณะต่างๆ เช่น แผนกวิชาเคมีและฟิสิกส์ แผนกชีววิทยา แผนกภาษาอังกฤษ สังกัดอยู่ในคณะเกษตร รวมทั้งคณิตศาสตร์ที่ยังมิได้เป็นแผนกวิชา เช่นเดียวกับสถิติ ซึ่งขณะนั้นเปิดสอนอยู่ในคณะสหกรณ์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2504 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ได้มีมติให้จัดตั้ง “คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์” เพื่อจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาให้นิสิตในคณะวิชาต่างๆ

ต่อมามีประกาศตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะวิชาในมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2509 เป็นปีที่ 21 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยถือเอา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2509 วันถัดจากประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เป็นวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ นับเป็นคณะที่ 7 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 แผนกวิชากับ 1 หน่วยงานคือ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาเคมี แผนกวิชาชีววิทยา แผนกวิชาฟิสิกส์ แผนกวิชาภาษา แผนกวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และหน่วยงานพลังงานปรมาณู มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 9 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ ฟิสิกส์ สัตววิทยา และอินทรีย์เคมี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. สังคมศาสตร์) และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.มนุษยศาสตร์)

ในปี พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ จึงได้โอนภาควิชาสังคมฯ ไปสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2524 ภาควิชาภาษาไทยได้โอนไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ อักษรศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2524

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์แบ่งส่วนงานออกเป็น 12 ภาควิชา และ 1 หน่วยงาน คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ภาควิชาสถิติ ภาควิชาสัตววิทยา และ สำนักงานเลขานุการคณะ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาตรี 15 หลักสูตร ปริญญาโท 14 หลักสูตร ปริญญาเอก 10 หลักสูตร

นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรเตรียมแพทย์ ให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ ซึ่งเดิมเป็นหลักสูตร 2 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ.2523 ในปี พ.ศ. 2524 ได้ปรับเป็นหลักสูตร 1 ปี และได้ใช้หลักสูตรนี้จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา

คณะวิทยาศาสตร์ มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติ ภารกิจ ให้เป็นไปตาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นสถาบันที่มีปณิธานที่มุ่งมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหา และ วัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีทางสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งกอรปด้วยจริยธรรมและคุณธรรม รวมทั้งการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทางการเรียนการสอน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รอบรู้กว้างทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม พร้อมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความคิด มีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่สร้างสรรค์ รู้จักปรับตัว และพัฒนาตนให้เข้ากับสังคมโลก ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และยึดมั่นในหลัก “คุณธรรมนำเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน
Excellence in Science and Innovation for Sustainable Society.

ค่านิยมองค์กร (Core Value) คือ SCIKU

  • S = Sustainability
  • C = Creativity
  • I = Integrity
  • K = Knowledge
  • U = Unity

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรม เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างสมดุลและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อเป็นพื้นฐานที่มั่นคงกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศชาติ ดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพที่มีความรู้คู่คุณธรรม
  2. ให้การศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เข้มแข็งแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน บูรณาการ และประยุกต์โดยต่อยอดภูมิปัญญาเดิมและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน วิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และอื่นๆ
  4. ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสงวนรักษาสภาพแวดล้อม

img-dean