ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

ศ.ดร.ภควดี  สิทธิไวยกิจ
สังกัด ภาควิชาเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ผศ.ดร.ณัฎฐา  เสนีวาส
สังกัด ภาควิชาพฤกษศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558
ผศ.ดร.พันทิพย์  โตแก้ว
สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558
รศ.ดร.ประชุมพร  คงเสรี
สังกัด ภาควิชาชีวเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2558
ผศ.ดร.พิพัฒน์  คงประชา
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558
ผศ.ดร.ปกรณ์  วรรธนอมร
สังกัด ภาควิชาเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558
รศ.ดร.จิรศักดิ์  วงศ์เอกบุตร
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์
ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558
รศ.ดร.จิรโรจน์  ต.เทียนประเสริฐ
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์
ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558
รศ.ดร.สุรศักดิ์  เชียงกา
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์

ให้ดำรงตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม
 2557
boonsong ศ.ดร.บุญส่ง  คงคาทิพย์
สังกัด
ภาควิชาเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง 
ศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2555
fscibtb รศ.ดร.บุญเสฐียร  บุญสูง
สังกัด
ภาควิชาสัตววิทยา
ให้ดำรงตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 
24 พฤศจิกายน 2557
kiatawee รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
สังกัด ภาควิชาชีวเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2557
sutharat ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2557
pimpa ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์
สังกัด ภาควิชาเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
KritWonin ผศ.ดร.กฤษณ์  วันอินทร์
สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2556
sutee รศ.ดร.สุธี  บุญช่วย
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์
ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557
SurinPeyachoknagul ศ.ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคคณากุล
สังกัด
ภาควิชาพันธุศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557