คู่มือและสารสนเทศสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

banner news sc51-handbook

คู่มือนิสิตใหม่ KU76

regulation_thai

ข้อบังคับฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2559

-> ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
-> ประกาศว่าด้วยการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา

deptbook

แผนการเรียนนิสิตและรายชื่ออาจารย์ประจำภาควิชา

-> หลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาฉบับเต็ม
-> คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป

par_Page_1

คู่มือการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับผู้ปกครอง

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

1470239278510

ระบบสารสนเทศนิสิต
(https://regis.ku.ac.th)

1470239440980

ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
(https://eassess.ku.ac.th)

1470239606847

ระบบ transcript กิจกรรมนิสิต
(http://nisit.kasetsart.org)

1470239713534

ระบบติดตามคำร้องนิสิต (คณะวิทยาศาสตร์)
(https://sisc.sci.ku.ac.th)

1470240090287

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์สำหรับผู้ปกครอง
(https://advisor.ku.ac.th)

1470240058868

ระบบติดตามคำร้องนิสิต (KU One Stop Service)
(http://iregis.registrar.ku.ac.th/OSSWeb/tracking/oss_t03_01.jsf)

ใส่ความเห็น