คู่มือและสารสนเทศสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

นิสิตปริญญาตรีนิสิตบัณฑิตศึกษาผู้ปกครองสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1470240090287

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์สำหรับผู้ปกครอง
(https://advisor.ku.ac.th)

par_Page_1

คู่มือการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับผู้ปกครอง

1470239278510

ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(https://regis.ku.ac.th)

1470239440980

ระบบประเมินการเรียนการสอน
(https://eassess.ku.ac.th)

1470239606847

ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนิสิต
(http://nisit.kasetsart.org)

1470239713534

ระบบติดตามคำร้องนิสิต (คณะวิทยาศาสตร์)
(https://sisc.sci.ku.ac.th)

1470240090287

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์สำหรับผู้ปกครอง
(https://advisor.ku.ac.th)

1470240058868

ระบบติดตามคำร้องนิสิต (KU One Stop Service)
(http://iregis.registrar.ku.ac.th/OSSWeb/tracking/oss_t03_01.jsf)