ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560 (ทดแทน)

          ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ม […]

Read more

การคัดเลืิอกนิสิตทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560 (ทดแทน)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การคัดเลืิอกนิสิตทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทย […]

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน โคงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำปี 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน โคงการพัฒนาและส่งเสริม […]

Read more

ผู้แทน ผู้ประสานงานทุน พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ มก. เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ พสวท.

ผู้แทน ผู้ประสานงานทุน พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ มก. เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ พสวท. ระหว่างวันที่ 19 -21 กรกฎา […]

Read more

การประชุมวิชาการ วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10 (19 มิถุนายน 2558)

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร […]

Read more

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำ […]

Read more