โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (Science KU Innovation Center) สืบเนื่องจากการปฏิรูปประเทศไทยในปี 2558 ที่มุ่งเป้าหมายในการพัฒนาประเทศโดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการผลักดันให้ประเทศก้าวพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ผลักดันให้เกิดโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยี ขึ้นในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่คณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ที่จะนำองค์ความรู้ที่คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน นิสิต ตลอดจนศิษย์เก่า ได้สร้างสรรค์ไว้ตลอดระยะเวลากว่ากึ่งศตวรรษ ให้สามารถนำไปสู่การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ สร้างความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ชุมชนและสังคมโดยรวมตามวิสัยทัศน์ของคณะที่มุ่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เพื่อความอยู่ดี กินดีและความยั่งยืนของประเทศ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มุ่งสร้าง ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
สถานที่
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน บนอาคารปฏิบัติการวิจัยรวมที่ออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน 12 ชั้น และ 6 ชั้น บนเนื้อที่รวมกว่า 10,000 ตร.ม.
งบประมาณ
งบประมาณก่อสร้างทั้งหมด 320 ล้านบาท
งบประมาณแผ่นดิน 120 ล้านบาท
ระดมทุนอีก 200 ล้านบาท
เพื่อจัดตั้ง 
ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Center of Excellence) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Special Research Unit) ศูนย์เทคโนโลยีบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการ (Technological Entrepreneurship) ศูนย์วิจัยร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม โครงการ Food Innopolis ความร่วมมือกับภาคธุรกิจและเอกชน หน่วย Start-up และ Spin-off company เป็นต้น และมีบริเวณส่วนกลางเพื่อความคิดสร้างสรรค์ และมีการบริหารจัดการอาคารแบบ Green Energy and building เพื่อให้เป็นอาคารต้นแบบในการประหยัดพลังงาน และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บัญชีสมทบทุน
จ่ายเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โครงการศูนย์นวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มก." ผ่านธนาคาร ดังนี้
  ธนาคาร          สาขา             เลขบัญชี
1. ทหารไทย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  069-2-60140-4
2. ไทยพาณิชย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  235-2-39888-4
3. กรุงศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  374-1-68414-8
4. กสิกรไทย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  018-1-83584-2
5. กรุงเทพ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  043-7-48601-2
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริจาค
ผู้บริจาคสมทบทุน โครงการนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มก. จะได้รับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามระเบียบกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์จะจารึกชื่อท่านบนผนังโถงชั้นล่างของศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
 ตู้ ป.ณ. 10200, กรุงเทพฯ 10903, ประเทศไทย
 โทรศัพท์: 02-562-5555 ต่อ 646060, 088-160-9209
 โทรสาร: 02-9428290, 02-562-5555 ต่อ 1001
 e-mail :: scifund50@gmail.com
คุณณัฎฐณิชา  สุขพอดี 
 ผู้ประสานงานโครงการ 02-562-5555 ต่อ 646176