รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช บริจาคเงิน 10,000 บาท

1478857524700   รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท สมทบทุนเพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารสุขประชา  วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์