ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวาท วัฒนกูล บริจาคเงินจำนวนเงิน 100,000 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวาท  วัฒนกูล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดตั้งศูนย์นวตกรรมวิทยาศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560