คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล บริจาคเงินจำนวนเงิน 300,000 บาท

คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล บริษัทพาราไซแอนติฟิค จำกัด บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดตั้งศูนย์นวตกรรมวิทยาศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560