เป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์

          To be : National Learning Significance in Science, Technology and Innovation

TO-BE

          คณะวิทยาศาสตร์มีความเชื่อมั่นว่า คุณภาพ (Quality) จะผลักดันให้คณะวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้า สร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การเป็น National Learning Significance ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ความรู้ที่ไม่หยุดนิ่งเท่านั้นที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ

          คณะวิทยาศาสตร์ได้วางเป้าหมายให้ศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศ (National Learning Significance) เพื่อให้บุคลากร ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม ได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่การสร้างนวัตกรรม ด้านเกษตร อาหาร พลังงาน สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความเข้มแข็งของชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้พ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของประเทศ

          ศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บนอาคารปฏิบัติการวิจัยรวมที่ออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน 12 ชั้น และ 6 ชั้น เนื้อที่ใช้สอยกว่า 10,000 ตร.ม. โดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 120 ล้านบาท และต้องการระดมทุนอีก 200 ล้านบาท โดยจะก่อสร้างเสร็จในปลายปี 2560 ทั้งนี้ การก่อสร้างจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินการในส่วนของการติดตั้งระบบภายในของอาคารและการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

        โดยในอาคาร 6 ชั้น ประกอบด้วย ศูนย์สหวิทยาการนานาชาติ (International Multidisciplinary Program Center) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการมาตรฐาน 10725 (รวมทั้งห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาด้านเคมี ฟิสิกส์ พอลิเมอร์และยางธรรมชาติ) ห้องประชุม ห้องเรียน (Smart classroom) ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการบริเวณส่วนกลางเพื่อความคิดสร้างสรรค์ (Co-working space) สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ และชมรมคณาจารย์อาวุโสฯ เป็นต้น ในอาคาร 12 ชั้น ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ หน่วยวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศูนย์นวัตกรรมการบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการ ศูนย์วิจัยร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ความร่วมมือกับภาคธุรกิจและเอกชนหน่วย spin-off company  และมีบริเวณส่วนกลางเพื่อความคิดสร้างสรรค์ และมีการบริหารจัดการอาคารแบบ Green Energy Building เพื่อให้เป็นอาคารต้นแบบในการประหยัดพลังงาน และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร
มิถุนายน 2560
สิงหาคม 2559
มีนาคม 2558