กิจกรรม

Open House to CEO
วันที่ ::   19  กันยายน  2559
ผู้ร่วมงาน ::   ผู้ประกอบการจากภาคเอกชน อุตสาหกรรม SME ประมาณ 200 คน
ลักษณะกิจกรรม ::   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัย การตลาด ต่อยอดสู่นวัตกรรม
สถานที่ ::   ชั้น 2 อาาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.

โครงการอาหารปลอดภัยเพิ่มคุณภาพชีวิตเด็กและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
วันที่ ::   10 - 12 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ร่วมงาน ::   นิสิตเตรียมแพทย์ นักเรียน และประชาชนในชุมชน
ลักษณะกิจกรรม ::   STEM การตรวจสุภาพ และ กิจกรรมอาสา
สถานที่ ::   อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี

โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล SciKU Charity Golf Day
วันที่ ::   9 พฤศจิกายน 2560
ผู้ร่วมงาน ::   นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมสมทบทุ
ลักษณะกิจกรรม ::   แข่งขันกอล์ฟ
สถานที่ ::   สนามสุวรรณกอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ