เครื่องมือวิทยาศาสตร์

A-F

ยี่ห้อ/รุ่น

รุ่น AR MFP-3D AFM (Bio)

รายละเอียด

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบลักษณะพื้นผิวของตัวอย่างในระดับนาโน โดยอาศัยหลักการของอันตรกิริยาของแรงระหว่างอะตอม (atomic force) ระหว่างหัวเข็มวัดในระดับนาโนกับพื้นผิวของสาร และจะทำการประมวลผลออกในลักษณะของภาพพื้นผิว

ยี่ห้อ/รุ่น

รุ่น SANYO MLS-3020

รายละเอียด

เป็นเครื่องมือที่ใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเลี้ยงเชื้อ สารละลาย และเครื่องมือแพทย์ เป็นการฆ่าเชื้อโดยความร้อนของไอน้ำ

ยี่ห้อ/รุ่น

Polaron Range SC7620 Sputte Coater & CA7625 Carbon Accessary

รายละเอียด

ใช้สำหรับตัวอย่างที่ต้องการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดยมีวิธีการเคลือบตัวอย่าง 2 วิธี คือ การเคลือบตัวอย่างด้วยผงโลหะ (Sputter Coater) เช่น ทอง เหมาะสำหรับตัวอย่างทางชีววิทยา และการเคลือบตัวอย่าง ด้วยผงถ่าน (Carbon Coating) เช่น เส้นใยถ่าน (Carbon fibre) เหมาะสำหรับ เคลือบตัวอย่าง ทางอิเล็กทรอนิก งานผิวละเอียด หรือตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ ด้วย EDS

ยี่ห้อ/รุ่น

Nikon Digital Eclipse C2Si

รายละเอียด

เป็นกล้องที่ใช้วิเคราะห์ภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตในระดับ 2 และ 3 มิติได้ โดยใช้ในการแสดงภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ต้องการความหนาของเนื้อเยื่อหรือเซลล์นั้น โดยอาศัยแสง Laser ซึ่งสามารถทำได้ 3 ช่วงคลื่น คือแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน สามารถรวมภาพทุกช่วงคลื่นอยู่ในภาพเดียวกัน

ยี่ห้อ/รุ่น

Quorum Technology Polaron Range CPD7501

รายละเอียด

ใช้สำหรับเตรียมตัวอย่างสำหรับ SEM โดยการดึงน้ำที่เหลือภายหลังจากการทำ Dehydration ออกจากชิ้นงานโดยการแทนที่น้ำด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว แล้วทำให้ร้อนจนกระทั่งคาร์บอนไดออกไซด์เหลวเปลี่ยนเป็นแก็สทั้งหมด

ยี่ห้อ/รุ่น

EE-KU PDC-01

รายละเอียด

เป็นเครื่องสำหรับเคลือบฟิล์มบางบนผิวชิ้นงานโดยวิธีการจุ่มชิ้นงานลงในสารละลาย

ยี่ห้อ/รุ่น

LECO CHN628 Series

รายละเอียด

C H N Analyzer ใช้สำหรับวิเคราะห์ธาตุ C H N ในตัวอย่างทั้งของแข็งและของเหลว โดยอาศัยหลักการเผาตัวอย่างที่อุณหภูมิสูงให้กลายเป็นแก๊สผสม โดยตัวอย่างจะต้องมีความเป็นเนื้อเดียวกัน ตัวอย่างที่วิเคราะห์ เช่น สารเคมี สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ยาง พอลิเมอร์ ดินตะกอน เป็นต้น

G-L

ยี่ห้อ/รุ่น

Agilent 7890A

รายละเอียด

ใช้ในการแยก องค์ประกอบต่าง ๆ สำหรับตัวอย่างที่เป็นสารระเหยง่ายและสารกึ่งระเหยกลายเป็น  gas ได้เมื่อถูกความร้อน ให้ผลการทดสอบทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ยี่ห้อ/รุ่น

Shimadzu GCMS-QP2020

รายละเอียด

เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ในสารผสม ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี (GC) และเทคนิคแมสสเปกโทรเมตรี (MS) สารผสมจะถูกแยกออกจากกันเมื่อให้ความร้อนด้วยระบบ GC และสามารถระบุชนิดของสารและบอกปริมาณได้ด้วยเครื่องตรวจวัดมวลซึ่งจะให้ข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างโมเลกุลของสาร

ยี่ห้อ/รุ่น

Thermo Scientific: TRACE 1300

รายละเอียด

เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ในสารผสม ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี (GC) และเทคนิคแมสสเปกโทรเมตรี (MS) สารผสมจะถูกแยกออกจากกันเมื่อให้ความร้อนด้วยระบบ GC และสามารถระบุชนิดของสารและบอกปริมาณได้ด้วยเครื่องตรวจวัดมวลซึ่งจะให้ข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างโมเลกุลของสาร

ยี่ห้อ/รุ่น

Agilent 1100

รายละเอียด

ใช้สำหรับการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารประกอบอินทรีย์ที่มีอยู่ในตัวอย่างที่เป็นสารประกอบหรือของผสม โดยตรวจวัดสารด้วยเครื่องตรวจวัด UV

ยี่ห้อ/รุ่น

Agilent 6420 Triple Quadrupole

รายละเอียด

ใช้สำหรับการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารประกอบอินทรีย์ที่มีอยู่ในตัวอย่างที่เป็นสารประกอบหรือของผสม โดยตรวจวัดสารด้วยเครื่องตรวจวัดแมสสเปคโตรมิเตอรที่มีความจำเพาะซึ่งจะให้ข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างโมเลกุลของสาร

ยี่ห้อ/รุ่น

Bruker microtof-Q III

รายละเอียด

ใช้สำหรับการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารประกอบอินทรีย์ที่มีอยู่ในตัวอย่างที่เป็นสารประกอบหรือของผสม โดยตรวจวัดสารด้วยเครื่องตรวจวัดแมสสเปคโตรมิเตอรที่มีความจำเพาะสูง ซึ่งจะให้ข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างโมเลกุลของสาร

ยี่ห้อ/รุ่น

SCIEX : ExonLCTM AD Series (LC) รุ่น X500R QTOF System (QTOF)

รายละเอียด

ใช้สำหรับการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารประกอบอินทรีย์ที่มีอยู่ในตัวอย่างที่เป็นสารประกอบหรือของผสม โดยตรวจวัดสารด้วยเครื่องตรวจวัดแมสสเปคโตรมิเตอรที่มีความจำเพาะสูง ซึ่งจะให้ข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างโมเลกุลของสาร

ยี่ห้อ/รุ่น

Buchi C-850

รายละเอียด

เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์แยกสารชนิดต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural Product), สารอินทรีย์ที่ได้จากการสังเคราะห์ (Organic Synthesis Product) และสารที่ได้จากการสกัด (Extracted Product) โดยทำการแยกด้วยความดัน ควบคุมการทำงานผ่านระบบซอฟแวร์ และแสดงผลการแยกด้วยเครื่องตรวจวัด UV detector และ ELSD

ยี่ห้อ/รุ่น

Binder ED53

 

ยี่ห้อ/รุ่น

Vilber Lourmat Fusion FX7

รายละเอียด

ใช้สำหรับถ่ายภาพทาง molecular biology ได้ทั้งตัวอย่างที่เป็นแบบ fluorescence, bioluminescence, chemiluminescence และ visible ทำ 1D, 2D gel และ gene expresson, protein expression รวททั้ง RNA/DNA assay

ยี่ห้อ/รุ่น

GE Healthcare MicroCalTM iTC200

รายละเอียด

ใช้ตรวจวัดการจับกันของโมเลกุลโดยใช้เทคนิคความสัมพันธ์ของความร้อนกับพลังงานกล (Isothermal Titration Calorimeter) ในหาค่าพลังงานกลจากพลังงานความร้อน (Enthalpy, Entropy)

ยี่ห้อ/รุ่น

SBT 920

รายละเอียด

เครื่องขัดผิวชิ้นงานอย่างละเอียด เหมาะสำหรับงานด้านวัสดุศาสตร์

ยี่ห้อ/รุ่น

SBT 650

รายละเอียด

เครื่องตัดชิ้งานเหมาะสำหรับงานด้านวัสดุศาสตร์

M-R

ยี่ห้อ/รุ่น

Spark TM 10M

รายละเอียด

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับปฏิกิริยาเคมี ชีวภาพหรือทางกายภาพของตัวอย่างที่อยู่ในถาดหลุม สามารถวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายในไมโครเพลทได้ ในช่วงอัลตราไวโอเลต (UV) และช่วงวิสิเบิล (VIS)

ยี่ห้อ/รุ่น

Lenton SAF11/1

รายละเอียด

เตาเผาอุณหภูมิสูงสามารถเผาได้ถึงอูณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส

ยี่ห้อ/รุ่น

Autolab PGSTAT 302N

รายละเอียด

เป็นเครื่องที่สามารถทำ potentioatat/galvanostat ด้วยการวัด และควบคุมความต่างศักย์ (potentials) และกระแส (current)

ยี่ห้อ/รุ่น

QIAGEN Gene Q5 Plex HRM

รายละเอียด

ใช้ตรวจวัดสัญญาณสารเรืองแสงที่ถูกปล่อยออกมา ปริมาณแสงที่วัดได้จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้นจากปฏิกิริยาในแต่ละรอบ

ยี่ห้อ/รุ่น

Jouan BR-4

รายละเอียด

ใช้สำหรับเหวี่ยงตกตะกอนสารโดยมีคว่มเร็วรอบมากกว่า 10,000 รอบต่อนาที อีกทั้งยังสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อีกด้วย

 

S-Z

ยี่ห้อ/รุ่น

FEI Quanta 450

รายละเอียด

 

ยี่ห้อ/รุ่น

ElmaTranssonic T 460/H

ยี่ห้อ/รุ่น

FluoroMax plus

รายละเอียด

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ ์ค่าการดูดกลืนแสงของสารที่มีคุณสมบัติเรืองแสง

ยี่ห้อ/รุ่น

Autolab ECO Chemie BV

รายละเอียด

ใช้ในการเคลือบฟิล์ม (พอลิเมอร์หรือโลหะออกไซด์) โดยวิธีการหมุนให้ฟิล์มเคลือบไปทั้งพื้นผิวชิ้นงาน

ยี่ห้อ/รุ่น

Olymplus SZX16

รายละเอียด

กล้องจุทรรศน์ศึกษาภาพ 3 มิติของตัวอย่าง ต่อพ่วงกับแหล่งแสง Fluorescence พร้อมระบบถ่ายภาพดิจิตอล

ยี่ห้อ/รุ่น

Micromeritics 3Flex Surface characterization

รายละเอียด

เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิว (Surface area), การกระจายขนาดรูพรุน (Pore size distribution) ทั้งMicropore   และ Mesopore, ปริมาตรของรูพรุน (Pore Volume) ของอนุภาค โดยอัตโนมัติ ใช้หลักการวัดปริมาณก๊าซที่ถูกดูดซับบนผิวของอนุภาค  แบบ Static Volumetric Gas Adsorption Method

ยี่ห้อ/รุ่น

Lenton LTF 12/25/250

รายละเอียด

เป็นเตาเผาไฟฟ้าแบบท่อที่สามารถเผาได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 1100 องศาเซลเซียส

ยี่ห้อ/รุ่น

Shimadzu UV-1800

รายละเอียด

ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 190 – 1100 นาโนเมตร ของตัวอย่างได้ทั้งแบบของเหลวและของแข็ง

ยี่ห้อ/รุ่น

Bruker D8 Advance

รายละเอียด

เครื่องวิเคราะห์หาองค์ประกอบของธาตุต่างๆด้วยการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ใช้สำหรับศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างสารผลึก

ยี่ห้อ/รุ่น

Bruker S2 PUMA Series II

รายละเอียด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุ ที่อยู่ในตัวอย่างทดสอบ โดยใช้การวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์ฟูออเรสเซนต์

ยี่ห้อ/รุ่น

ELGA OPTION R-60

รายละเอียด