เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์เครื่องมือสำหรับให้การบริการด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านงานวิจัยระดับสากล

พันธกิจ

ให้บริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ การวิจัย การเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ

วัตถุประสงค์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมสมรรถนะในการทำวิจัยของบุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • ทำหน้าที่จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับการทำวิจัยตามความต้องการของบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งการใช้ส่วนรวมและผลลัพธ์งานวิจัยที่มีคุณภาพ
  • ให้บริการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการทำวิจัยและการวิเคราะห์แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ให้บริการฝึกอบรมความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์เพื่อการทำวิจัยอย่างเหมาะสม

บุคลากรประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

น.ส.พรทิพย์ บุญมหามงคล
วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
fsciptb@ku.ac.th

ดร. แพรวไพลิน กังวานสุระ
ปร.ด. (วิทยาการวัสดุนาโน)
fscippl@ku.ac.th

นาย สาธิต ประเสริฐมานะกิจ
วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
fscistpk@ku.ac.th

นาย พิชัย สิริแสงสว่าง
วท.ม. (ฟิสิกส์)
fsciphs@ku.ac.th

น.ส. ภัสรา นวะบุศย์
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
fscipana@ku.ac.th